PA6M          Contest Club

Results VERON 6m contest 2007

 

 

Results VERON 6m contest 2006

 

 

Results VERON 6m contest 2005

 

 

 

Results VERON 6m contest 2004

 

IARU / VERON wedstrijd deel 1
        QSO  score   ODX      grid   km
PA6M    210  80618   9H9H     JM75  1913
PC7M     77  40006   TF/G4ODA IP26  2014
PI4KGL   98  31020   9H1YZ    JM75  1981
PA4PA    52  29464   9H1TM    JM75  1952
PA7TWO   76  22435   9H1TM    JM75  1985
 
VERON wedstrijd deel 2
        QSO  score   ODX      grid   km
PA6M    216  97706   EH8BPX   IL18  3124
P4KGL   110  56831   EH8BPX   IL18  3136
PA4PA    72  56633   EH8BPX   IL18  3198
PA7TWO   63  44066   EH8BPX   IL18  3178
PC7M     72  42570   EH8BPX   IL18  3257
PI4D     40  15841   EH7ZM    IM76  1826
PE1EWR    9   5185   EH5HG    IM87  1630

totaal scores 
Multi Op  juni    juli totaal
PA6M      80618  97706 178324
PI4KGL    31020  56831  87851
PI4D          0  15841  15841
 
Single Op  juni   juli totaal
PC7M      40006  42570  82576
PA4PA     29464  56633  86097
PA7TWO    22435  44066  66501
PE1EWR        0   5165   5165

 

 

Results VERON 6m contest 2003

   SO      score           MO      score
1  PA2TAB  520338          PA6M    626443
2  PA7TWO  506107          PI4KGL  428813
3  PB6M    492303          PA6R    347327
4  PE1RLF  132434
5  PE1PQH  114579
6  PA5WT   112385
7  PA0FEI   88194
8  PA9RZ    58989
9  PE1GQE   22464
 
Puntenberekening

         CLAIM    JUNI   CLAIM    JULI  TOTAAL   CLAIM

PA2TAB  303952  299416  224546  220922  528498  520338
PE1RLF  139158  132434       0       0  139158  132434
PA5WT    76280   70900   43235   41486  119515  112386
PA7TWO  269856  262284  252183  243823  522039  506107
PE1PQH  114579  114579       0       0  114579  114579
PA0FEI   40866   39558   48636   48636   89502   88194
PA9RZ    41988   41988   17001   17001   58989   58989
PB6M    284168  281423  213072  210880  497240  492303
PE1GQE   26050   22464       0       0   26050   22464

PA6R    215550  210620  144363  136707  359913  347327
PI4KGL  242978  232489  208108  196324  451086  428813
PA6M    389628  381115  260153  245328  649781  626443


eindresultaten per contest

juni SO     score  MO       score
1  PA2TAB  299416  PA6M    381115
2  PB6M    281423  PI4KGL  232489
3  PA7TWO  262284  PA6R    210620
4  PE1RLF  132434
5  PE1PQH  114579
6  PA5WT    70900
7  PA9RZ    41988
8  PA0FEI   39558
9  PE1GQE   22464

juli SO     score  MO       score
1  PA7TWO  243823  PA6M    245328
2  PA2TAB  220922  PI4KGL  196324
3  PA4PA   210880  PA6R    136707
4  PA0FEI   48636
5  PA5WT    41486
6  PA9RZ    17001

points PA4PA naar PB6M

Results VERON 6m contest 2002


 
          --------- Juni ---------   --------- Juli ---------   ---- totaal -----
 Multi-Op QSO claimed  final stand   QSO claimed  final stand   QSO   score stand
          ------------------------   ------------------------   -----------------
PA6M      477  435047 427324    1    270  116312 111863    1    747  539187    1
PI4KGL    178  181209 179004    4    128   56759  54274    2    306  233278    2
PI4DEV    206  216078 212546    2      -       -      -    -    206  212546    3
PI4RTD    160  184614 183342    3      -       -      -    -    160  183342    4
PI4ZOD    144  146730 145576    5     43   26326  25423    4    187  170999    5
PI4RCK     97  100975  99465    6      -       -      -    -     97   99465    6
PA3FDC     94   81421  77654    7      -       -      -    -     94   77654    7
PI4EME     33   44029  41032    8      -       -      -    -     33   41032    8
PA3AGS/P    -       -      -    -     64   39935  37673    3     64   37673    9
PI4SRA    141   31628  30045    9      -       -      -    -    141   30045   10
 

          --------- Juni ---------   --------- Juli ---------   ---- totaal -----
Single-Op QSO claimed  final stand   QSO claimed  final stand   QSO   score stand
          ------------------------   ------------------------   -----------------
PA7FM     358  381611  check    -     97   53543  check    -    455  435154 check
PA7TWO    335  371884 370672    1    109   44810  42364    2    444  413036    1
PA4PA     352  374518 371423    2      -       -      -    -    352  371423    2
PA2TAB    295  315354 314845    3    110   53138  52265    1    405  367110    3
PE1EWR     84   90141  87034    5     26   13818   9375    3    110   96409    4
PA0JNH     82   91835  89346    4      -       -      -    -     82   89346    5
PA0LOU     51   62445  check    -      -       -      -    -     51   62445 check
PA1GS       9   13325  13325    6      -       -      -    -      9   13325    6

 

Fieldday  VHF-UHF Contest  2002

 

6 mtr 2 mtr 70 cm 23 cm Totaal punten punten punten punten

pa6m 432724 0 0 0 432724

pi4rtd 183342 107339 622 0 399886

pi4zod 145576 88626 7937 0 346639

pi4dev 212546 32205 0 0 276956

pi4rck 99465 48187 2716 0 203987

pa3fdc 77654 18867 12496 7483 182808

pa2chr 0 36325 5418 0 88904

pi4eme 41032 16730 0 0 74492

pi4sra 30045 3396 1677 0 41868

pi4vpo 0 7204 1552 0 19064